โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการประชุม งานประชาสัมพันธ์ ผลิตเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานสวัสดิการและบริการทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานงบประมาณการเงินและบัญชี งานการพัสดุและบำรุงรักษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

.

อัตรากำลังฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง
 • นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 1 ตำแหน่ง
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 • นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง

กลุ่มงานมาตรฐานและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำ บริหาร และติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ โครงการ ของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ คุณภาพและมาตรฐานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จัดทำสถิติข้อมูล และสารสนเทศ ควบคุมและพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

.

อัตรากำลังกลุ่มงานมาตรฐานฯ

 • นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง
 • นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 1 ตำแหน่ง

กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุ ให้คำปรึกษาแนะนำ สั่งการด้านปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในสถานการณ์ปกติ และกรณีสาธารณภัย อุบัติเหตุ อุบัติภัย วินาศกรรม รวมถึง ภัยจากการก่อการร้าย และให้บริการสายด่วนทางการแพทย์ การควบคุมกำกับ ติดตามการปฏิบัติการ การจัด ระบบสื่อสาร การจัดระบบเครือข่าย  การปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน การรักษา พยาบาล และให้คำปรึกษาแนะนำ    การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินตามมาตรฐานวิชาชีพก่อนถึงหน่วยบริการหรือสถานบริการทางการแพทย์ การประสานงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตรากำลังกลุ่มงานบริการฯ

 • นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง
 • พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง
 • พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 1 ตำแหน่ง
 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 11 ตำแหน่ง