• 12 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน เวลา 9.00 – 12.00 น.
  • 12 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เวลา 13.30 – 16.00 น.
  • 20 พฤษภาคม 2565 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย
  • 23 – 27 พฤษภาคม 2565 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย