• 9 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
  • 7 – 30 มิถุนายน 2565 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง 
  • 20 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน
  • 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)