ปฏิทินกิจกรรม

เดือนมิถุนายน 2565

  • 9 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
  • 7 – 30 มิถุนายน 2565 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง 
  • 20 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน
  • 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

เดือนพฤษภาคม 2565

  • 12 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน เวลา 9.00 – 12.00 น.
  • 12 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เวลา 13.30 – 16.00 น.
  • 20 พฤษภาคม 2565 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย
  • 23 – 27 พฤษภาคม 2565 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย