สอบขึ้นทะเบียนบุคลากร

ยอดผู้ลงทะเบียนจองวันสอบภาคปฏิบัติ

ผู้ที่สอบภาคความรู้ผ่านแล้ว ให้เข้ารับการสอบภาคทักษะการปฏิบัติงาน โดยให้จองวันสอบทางโทรศัพท์หมายเลข 02 2239401 (เลือกคนละ 1 วัน) ซึ่งกำหนดสอบทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เดือนกรกฎาคม วันที่ 2 3 9 10 16 17 23 24 30 31 เดือนสิงหาคม วันที่ 6 7 13 14 20 21 27 28 สอบปฏิบัติเวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 3 ศูนย์เอราวัณ (กำหนดผู้เข้าสอบภาคทักษะการปฏิบัติงานวันละ 30 คน)

ประกาศเกี่ยวกับการสอบ