วิสัยทัศน์

ศูนย์เอราวัณ เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นต้นแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศภายในปี พ.ศ. 2567

พันธกิจ

1. บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (Bangkok EMS)
3.มีระบบประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามมาตรฐานของประเทศ (ThaiEmergency Medical Service Accreditation: TEMSA) โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และผู้ปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
4.เป็นศูนย์ฝึกอบรมและการเรียนการสอนสำหรับผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในทุกระดับ รวมถึงหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาการแพทย์ฉุกเฉิน มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และเผยแพร่ความรู้ ที่เกี่ยวข้องออกสู่สังคม
5. สนับสนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์พิเศษ เช่น สาธารณภัย อุบัติภัย วินาศภัย โรคติดต่ออุบัติใหม่ รวมถึงภารกิจพิเศษ ที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ
6. บริหารจัดการงบประมาณ และการเงินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร