DSC_28633

วิสัยทัศน์ (Vision)

ศูนย์เอราวัณ เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นต้นแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศภายในปี พ.ศ.2567

พันธกิจ (Mission)

  1. บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (Bangkok EMS)

  3. มีระบบประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามมาตรฐานของประเทศ (ThaiEmergency Medical Service Accreditation : TEMSA) โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และผู้ปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

  4. เป็นศูนย์ฝึกอบรมและการเรียนการสอนสำหรับผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในทุกระดับ รวมถึงหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาการแพทย์ฉุกเฉิน มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และเผยแพร่ความรู้ ที่เกี่ยวข้องออกสู่สังคม

  5. สนับสนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์พิเศษ เช่น สาธารณภัย อุบัติภัย วินาศภัย โรคติดต่ออุบัติใหม่ รวมถึงภารกิจพิเศษ ที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ

  6. บริหารจัดการงบประมาณ และการเงินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร

วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

“สร้างศูนย์เอราวัณ ให้เป็นองค์กรแห่งความสุขและมีประสิทธิภาพ”